اهداف تبلیغات محیطی

اهداف تبلیغات محیطی اهداف تبلیغات محیطی یا outdoor advertising به برندسازی و معرفی محصولات جدید خلاصه نمی شود. این سبک از بازاریابی که متمرکز بر موقعیت ها و مکان های ...