انواع تبلیغات در نقطه فروش

انواع تبلیغات در نقطه فروش (Point of Sales)، به برنامه‏ ریزی و داشتن استراتژی فروش نیاز دارد. تبلیغات در نقطه خرید (Point Of Purchase) سبکی از بازاریابی اثرگذار می باشد. ...