مشاور کسب و کار

لطفا این فرم را برای مشاوره هوشمند و ارتباط با کارشناسان تکمیل کنید

صفحه 1 از 6

مشخصات کسب و کار

مشخصات محصول

در مورد تعداد سال های فعالیت خود برای رسیدن به جایگاه کنونی توضیح دهید.

تحقیقات بازار

تجزیه و تحلیل swot

به هریک از موارد زیر از 1 تا 10 نمره دهید.

چشم انداز رقابتی